Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan onze website
(verder genoemd: ‘de site’) besteden, is het mogelijk dat de informatie,
producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de site
onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele
wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder
enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het
doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt
aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder
enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar
deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of
anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of
indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht
verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met
de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen
raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, directe of
indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel
van onze site of de sites waarnaar wij doorverwijzen verkregen is.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde
werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op
enige wijze verveelvoudigen zonder onze toestemming. Hieronder wordt
tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan
door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then