Privacy policy

Maas Coating B.V., gevestigd aan Bosschebaan 56 5384 VZ Heesch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Maas Coating B.V. 
Bosschebaan 56 
5384 VZ Heesch 
+31 (0)412-451391 
www.maascoating.nl
KVK : 16069435 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Maas Coating met uw persoonsgegevens omgaat. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen: 

1. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u de betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

2. U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerkenWij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van uw betaling 

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame via email of social media. 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren 

 • Om vragen of klachten te beantwoorden 

 • Het afnemen van klanttevredenheidsonderzoek 

 • Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 

 • Maas Coating verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Maas Coating verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende juridische gronden: 

 • Toestemming 

 • Overeenkomst 

 • Wettelijke verplichting 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 • Voor- en achternaam 

 • E-mailadres, telefoonnummer, (zakelijke) adresgegevens of andere contactgegevens 

 • (Zakelijke) bankrekeningnummer 

 • Bedrijfsgegevens 

 • Gegevens over producten en/of diensten die u bij ons heeft aangeschaft of waar u interesse in heeft getoond. 

 • CV, begeleidende brief en referenties 

 • IP-adres 

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website 

 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf 

 • onderdeel is van een advertentienetwerk) 

 • Internetbrowser en apparaat type 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@maascoating.nl , dan verwijderen wij deze informatie. 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maas Coating) tussen zit. 

Bewaartermijnen van persoonsgegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. 

Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Maas Coating op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Maas Coating bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij en IT- beheerder). Maas Coating B.V. 

In de uitvoering van onze werkzaamheden, dienstverlening en marketingactiviteiten kunnen wij derde partijen inschakelen die in opdracht van ons diensten verlenen. Deze partijen zijn gebonden aan privacyverklaring die in een verwerkersovereenkomst zijn opgenomen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door middel van het bezoek aan een website worden opgeslagen op het apparaat waarmee de website wordt bekeken, zodat het betreffende apparaat kan worden herkend. Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan, is te vinden in de instellingen van de browser. 

Een relatie kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn/haar browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval is het mogelijk dat relaties wellicht niet alle mogelijkheden van de website www.maascoating.nl kunnen benutten. 

Raadpleeg voor meer informatie en een praktische uitleg over cookies bijvoorbeeld de 

website van de consumentenbond: www.consumentenbond.nl De website van Maas Coating gebruikt Cookies. Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke Privacy beleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Maas Coating geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Maas Coating en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@maascoating.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw  identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine  readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, Maas Coating B.V. maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@maascoating.nl 

Aanpassen privacy statement 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de  hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 22-5-2018. 

a2hs_explain
a2hs_tap
a2hs_then